I a Група Пинокио

I a група,,Пинокио’’

Педагогически екип:

Ст. учител: Н.Георгиева

Учител: П. Димитрова

Пом. възпитател: Д. Миларева

 

 

 През своя живот, неависимо от това къде живеят, съвременните деца трябва да се изправят пред промяната, социалната и политическа, промените в околната среда, в науката, в технологиите. Бързината, с която те протичат в съвременния свят, налага необходимостта да се поддържа у децата желанието за непрекъснато учене през целия им живот. Целта на екипа е да цени и насърчава развитието на характеристики, необходими в бързо променящата се действителност или: -способността да посрещат промяната и да оказват влияние върху нея; -да мислят критично и да правят избор; -да откриват и решават проблеми; -да бъдат творци с развито въображение; -да се грижат за себе си и дръгите,за околната среда.

За осъществявяне на целите ни сме обособили отделни центрове, където децата се занимават, творят и играят: ц-р,,Семейство’’, ц-р,,Манипулативни’’, ц-р ,,Строителство’’, ц-р,,Ограмотяване’’, ц-р,,Изкуство’’, ц-р,,Вода и пясък’’.

В ц-р ,,Семейство’’ децата претворяват ежедневието, действителността; ц-р,,Строителство’’ има различни по форма и големина дървени блокчета, с които децата изграждат въображаеми конструкции; ц-р,,Ограмотяване’’е тих и спокоен кът, където децата разглеждат книжки, разказват приказки, драматизират, ц-р ,,Изкуство развиват собственото си творчество, ц-р,,Вода и пясък’’ се използват материали като лопатки, сита, морски обитатели, развиват математически представи, стимулират се научни идеи.

Образователно-възпитателният процес се осъществява от екипа, който работи по ,,Приказни пътечки’’ на Издателство Булвест 2000. Екипът работи по следната седмична програма:

Седмично разпределение на педагогическите ситуации на IVа гр.

„Пинокио” за 2016 – 2017 г.

Утвърдил
Директор Елена Савова

Педагогически екип:
Ст. учител Недка Георгиева
Учител Павлина Димитрова

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Сутрин 1. Околен свят 1. Български език и литература 1. Околен свят 1. Математика  1. Български език и литература 
  2. Музика 2. Физическа култура 2. Изобразително изкуство  2. Музика 2. Конструиране и технологии  
Следобед 1.Физическа култура 1. Околен свят 1. Български език и литература 1. Изобразително изкуство                  1. Физическа култура 

 

Изработено от StudioWEB.BG