ПРОЕКТИ

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

  „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ – 2021г.  
МОСВ и ПУДООС

на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ

ПРОЕКТ НА ДГ “ДЕТЕЛИНА“-ГР.БУРГАС  „ОБРАЗОВАТЕЛЕН  ЕКО КЪТ“

Основна цел на проекта:

Повишаване екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес  при децата в детската градина, чрез изграждане  на атрактивна среда на открито създаваща условия за формиране на екологосъобразно поведение.

Подцели:

 1. Създаване на по-благоприятни условия за активизиране на практико-изследователска дейност сред природата
 2. Изграждане  на позитивна нагласа към природата и разширяване на възможността за реализация на целите на възпитателно-образователния процес по направление „Околен свят”.
 3. Увеличаване на времето на децата, прекарано на открито.
 4. Изграждане на положително отношение към екологичното образование у родителите и привличането им за партньори в работата на екипа по посока успешно възпитание и обучение на децата.

 

Задачи:

 1. Да се създаде образователен еко  кът за децата, като зона, осигуряваща условия за изнесено обучение, експериментална дейност  и отдих .
 2. Да се повиши на екологичната култура на децата
 3. Да  се стимулира участието на децата в дейности за полагане на грижа към околната среда
 4. Да се повиши  гражданската активност на родителите и обществеността, чрез активно участие в създаване, опазване и поддръжка  на образователен еко кът.

 Очаквани резултати

 1. Създаване на среда с благоприятни условия за активизиране на практико-изследователска дейност сред природата чрез  използване на иновативни и интерактивни STEM методи за осъвременяване на образователно-възпитателния процес  по „Околен свят” .
 2.  Формиране на екологична култура и позитивна нагласа към природата
 3.  Недопускане разпиляване на каквито и да било отпадъци.
 4. Увеличаване на прекараното време на открито на децата, чрез което ще се подобри тяхното физическо здраве.
 5. Даване на възможност освен на децата, така и на техните родители, чрез съвместното реализиране на проекта да се включат активно в обществения живот и приобщаване към  „зелената идея“. 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“

Модул 1 „Хубаво е в детската градина”

През учебната 2021/2022 година в ДГ “Детелина“ стартира работата по Проект по НП „Успяваме заедно“, Модул 1: „Хубаво е в детската градина“.  За постигане целите на проекта бяха осъществени съвместни дейности с деца, родители и учители от първите групи на детското заведение - гр. „Слънчице“ и гр.“Пинокио“. Заложените в проекта инициативи и мероприятия подобриха отношенията на децата с връстниците и съдействаха за тяхната самостоятелност и адаптация към детската градина.

      Обща цел: Осъществяване на цялостно положително развитие, плавна адаптация и социализация  на новопостъпващите тригодишни деца в детската градина съвместно с активно включена семейна общност.

     Конкретни цели:

 

 

 

   Щастливи деца с удоволствие се обучават на новата площадка по БДП, реализирана чрез спечелен проект от Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" 2022, Модул 5 " Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата"

 

Изработено от StudioWEB.BG